go 回复: 0 | 浏览: 487 |倒序浏览 | 字体: tT

Rank: 1

经验值
6299  
爱心活力豆
0  
宝宝生日
2012-03-05 
地区:
雁塔区
街道:
小寨路街道
本帖最后由 三只小熊儿童摄影 于 2015-10-17 13:16 编辑
: a+ Z& E/ H9 N3 ^( t* Z% Y% l3 w& f9 U3 t( h" m) O
看镜头,看镜头。
" q( G/ C  ?. ~# g3 Y5 y0 y: T
2 V4 ?) r1 O0 k; D% k% x1 S* k. ^
笑一个…你以为我们是这样的?
8 Q" O9 g% a. q! G# j8 W% C

* b- ^, H4 T/ c8 r/ j! J% n- x
那就错了,小熊最擅长的就是陪着孩子一起玩儿,
. o# x$ J/ t7 p8 x

  a; W0 `) ^- P2 ]
没有特定的姿势,我们拍出的一定是孩子最真实,
8 i4 f; l- T$ z6 S* q

4 A, Q7 C  L% E: r2 L/ l1 t
最自然的一面……

3 V- J8 l: g7 x* k- ]
7 k: i& @, Z$ Z1 C  X3 c* F
1 (1).jpg

- m+ N# ^$ n" z* b3 {. b9 @4 \0 f' S

; T+ [0 j) P  e& I: p1 X
1 (3).jpg

. ]! }2 }- ?8 ^5 p0 Y7 h" c  a

% D3 U3 r7 d+ G9 s0 \% q& x  S; v% W
8 j4 c( J% a, B2 i" B# F$ _6 O1 T' \" ]* ?6 X
          《绽放》                     

# z: w3 U, U* r; h/ w8 e* n$ C6 L
3 e: A5 g" @% W  Z/ {9 d
她是舞动的精灵,
1 i* u0 b+ L0 e# C9 c) e7 L

# z+ J7 ]( H# _1 j6 N+ f; h9 O( }4 p
她是孩子们的人气王。

* ]# |/ k, k' \3 l- _& j& G
: t) b3 L3 u+ e- Z
她的一颦一笑,她的一舞一动。

  k3 d/ t( k6 L! d

* a* g: x+ C6 y& F/ H/ [4 K1 q
就像秋日的小精灵

3 q" k# g5 Y2 M
& E. o' W+ Q3 z) n( x- \: r
带给我们喜悦。

- _# G3 [2 E% H' N9 V
3 r( z5 m8 E8 F, }) r6 q
150606 x 张玉馨 g3y _165 (1).jpg
& E5 H) S) t. r5 ~; s$ L
1 z; z4 J: b! n: R; a
150606 x 张玉馨 g3y _165 (2).jpg
" A% L( `$ x. i; o* r! F2 w4 `! c

( }  S0 A$ [& h6 n4 _2 w& o
150606 x 张玉馨 g3y _165 (3).jpg
4 A) m* q' `4 p* D. C2 m+ {

) X- k- x! z3 S% M; v* x" x9 q2 k! L

+ U; V4 |/ `8 h: R6 _. Y
《暖》
  k; Z+ S, z! R- a* e8 ?8 S8 R

& J7 I' ]3 }  s5 s0 G! I* H: n
出生,哭闹,看见,微笑,听见…
2 `0 C( G( g4 n! Y9 @
! [- Z; H8 z6 w) K  h: C
你慢慢在长大,
# l" q0 c+ l* u- A* S$ i/ D  o
' F8 q6 L0 M- K7 r9 a( Q( B+ [
每一分钟都牵动爸爸妈妈爱你的心。

2 O9 @0 l! p1 s: q4 z1 ~/ P
. S6 F$ n0 W  S* C2 j8 p# `5 b
轻轻吻上你的额头,
% f% K/ n: G- s  c8 \
& m+ e/ ?- P- ^; J4 q  U7 H; W
亲爱的孩子,你能感觉到的,
/ }+ L( W4 \+ u" o* f  }& ^% s

% ?) @) \9 |% T& @8 `
不是吗!

' w/ F& o* K6 F+ z  y" i: c. W' J

0 z) O. \3 r* Z) l
" o7 O  P# ^( t& g3 l8 j7 Y. \+ B
+ e9 _; m5 i  q
2.jpg

0 v; `% [' o0 A. l3 R
/ G2 b9 o. j9 K
4.jpg
2 _4 b& ^3 t  J( ]- ]0 G9 C; v
8 p- w) G: t+ t  S" t

. F- S" B  |* F+ z' X4 g5 \. P- y' F3 q; Q, `
《奔跑》
4 g. M2 h. |+ l& ^6 W* d: V+ v: L

* s: T( x) t1 J; p, f* Z) x
叮咚~谁家的小王子

6 z3 B9 l7 E- [: s" e

6 G( v' |: q3 L$ T  Q0 E( ^
敲响了小熊家的门
1 U0 o/ V" c: |
  S, ?# g+ z: s, D( j# K9 d  ^! \
如铃铛般悦耳的声音
7 L, ^% c4 d, u) }+ U: O# A8 ]
1 o& A7 K% @; Z( E3 u
感染了整个秋季
# I4 Z$ T% a& G8 G9 }1 ], P
% X! u$ Z& V0 b+ O+ s" o
宝贝,就这样绽放吧

) y/ P. E* u+ U

2 T5 U& y9 x8 ]9 t8 [
在你最灿烂的时候。

1 ^! T# m6 m) ~% g4 w+ H# N# v

- l3 q0 O; S( Z, H( D# i% z0 J
1 (4).jpg

# e7 h7 @7 E$ k: m+ P- N$ J8 b

1 _  j7 H, t  l) X9 n- O/ g' r8 T
1 (2).jpg

. L' L* K0 x1 i
, P$ r8 r% S4 E* n( F; r
1 (1).jpg

# d4 J: p& N% J8 ^1 X, [3 V. f; z, H

- L' T2 w  |( _# L' D1 @. U' _& k8 V; m1 w) F  K
( s; q/ `! W9 T8 c' y( C
《成长》

" I' e- y7 _7 }

7 x( L" _# v. Y, k
或许在你心里有个小小梦想

- T2 W$ q4 @7 x+ M

4 g" F6 K; I9 t  _; H1 G
梦想你的未来有广阔天空

! H8 V; T# M' t: n

% A( I" l5 V3 Z' q
就像这是爸妈牵着你的手

, x  u) O4 ~# \0 U

( ^9 V/ h' i% T  C9 {) P
做你身后坚强的后盾
! t' o% Y2 `. G

2 @( X3 X; K" c" Y7 X! ^4 R
告诉你:别怕 勇敢

# d- D/ A) R( H8 r2 v2 c
; p/ s* J! b9 w( U# x
1 (2).jpg

6 ^2 Y3 r/ ?5 o' m6 ]" L! T& l

4 J) D# z% a! g6 K0 d" q0 e
1 (4).jpg
1 O& t7 Z1 k3 ^% l0 }' u4 L& p) G

5 Q: E/ [1 Y8 `' G8 g7 _
1 (3).jpg

( V* X0 R! L% M$ a
4 ?: m9 b* ?; b4 f% r
《笑靥》
" Y0 V9 X5 r+ W2 d) q$ ?: G" V1 n
: P6 h; K! W( ]- `) q$ V3 \: `
爱你最纯真的笑靥

" f- A5 [; G% O" Z( J% @' W2 c% y
9 h% _1 K1 Q9 C+ n, |
爱你最无邪的眼眸
5 L( w. |# {; g, R( v; C0 Y
/ o) L3 I" q% o
宝贝
3 C$ J+ C- l/ z0 X8 \' D

$ R. o) h) u* x' ], F
就这样开心下去
- g# j1 R+ V3 b0 b( X' H/ E$ S

) c& s5 X, m1 e# V! x; `
爱你总愿用最好的  
4 d% D* l/ Z& Y. t4 }8 F% D
$ e9 {3 n  e2 U" e
为你记录
# b4 C* C8 E1 P& k; A8 j
( U5 _- U3 A% R3 G8 c& i
1 (5).jpg

. A  H, ?: G9 ]2 ]4 z2 s9 L
$ z$ a/ O1 p8 _
9 k; t9 Z% `: Q% r- `4 J

6 C5 ?$ V0 l: `  `& u
7 C4 Y$ y* @8 e/ J6 j
Get√看见萌宝,不转发不点赞怎么行。
: h) E& |: j2 E. T
! h( ^; P" m5 a4 u# C
什么?看了一点点,觉得不过瘾…?

# K7 i  P$ a* [, W; @

- i! `3 u0 ?" f& \
小熊悄悄告诉你,下方是小熊联系方式,
# P6 e: Y" e/ J

  L3 R$ K/ @, g3 \/ s5 m
带上你的萌宝,在秋日里最美的阳光下,
* o% u+ O) t8 l
! }0 G  i; D% T6 f
为宝贝,留下最美好的回忆吧~
0 k, B& ^# H. {! D  L8 S1 V

8 a3 [" w6 W( a2 e
' T& j5 U1 c. D4 O  h$ D4 b
9 W1 d7 D7 ~2 @! t' T6 q  c
) r& ~- G# ^4 ?# E! h9 K: K! L2 o
* \* S, u( Q3 {, @  D: C7 f: C
$ ^( @8 f0 e1 v0 R6 v) f4 D. e% q- _; p1 ^+ D- ]
3 K& U& s; q, q8 m; z! h
7 r% Q, D7 W3 q# e9 O) F

十月外景首发~让宝贝在最美的时光盛开
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:4406043011547公安机关备案号:44010602000111粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引