go 回复: 0 | 浏览: 549 |倒序浏览 | 字体: tT

Rank: 1

经验值
6299  
爱心活力豆
0  
宝宝生日
2012-03-05 
地区:
雁塔区
街道:
小寨路街道
本帖最后由 三只小熊儿童摄影 于 2015-10-17 13:16 编辑 0 C* H3 {& C: Y

/ d2 b- @# J* U( P7 B* w* o2 T4 j
看镜头,看镜头。
# S( S, [$ \! }4 K( H

2 g% X# w9 d6 ?8 B3 O  {) E
笑一个…你以为我们是这样的?
. u( w7 w# D* f$ ^0 f* F
  C; T* U! a5 ^5 L
那就错了,小熊最擅长的就是陪着孩子一起玩儿,
  T) v( l- X* m
- P, l: z& K9 ^7 [; b
没有特定的姿势,我们拍出的一定是孩子最真实,
& [9 S! _& f7 O- o) y, I8 U' Y

" S+ a. H' b4 t1 Y
最自然的一面……

' x: h: W; V2 e, u" l  _
9 |- ]2 X8 k3 g8 [. d
1 (1).jpg
# h9 V/ n! z0 f9 L: M
, V# B+ f6 ~3 |* n
1 (3).jpg

1 w# `4 ?1 F$ B+ s# h
8 v  |0 O; N3 y9 M; D0 P% H
, j# [2 K2 Q5 ]: x5 O

& c+ w9 f; |- b  S) r5 ]
          《绽放》                     

& N, G! Y! ~4 y5 P6 V( k$ H

  v8 \% ]1 D3 k
她是舞动的精灵,

) j& E( l% H% _7 S/ B7 m! F
3 m9 P  Q/ ^, n% m& L" V8 I
她是孩子们的人气王。
) W2 }6 ^$ n1 ^3 b& l6 n2 z

2 k. M6 a, E! k  a. C2 N% X
她的一颦一笑,她的一舞一动。
; P) b+ M( {! e( [' s
% }2 {1 ~' w- A" n  C6 U7 g
就像秋日的小精灵
$ _) Y0 z( b* [

5 ?5 f, N7 j' T5 V
带给我们喜悦。
2 k5 @# \& P! J0 E8 w( z

' O. z0 l7 _5 d$ D
150606 x 张玉馨 g3y _165 (1).jpg
, N# Z* D+ V9 ^# l# B
* K+ }0 P" y4 U/ R5 i
150606 x 张玉馨 g3y _165 (2).jpg

! C2 |0 H1 |" B

, K, Q) ^' K; r& z  l; V4 t5 n
150606 x 张玉馨 g3y _165 (3).jpg

# {0 @5 z1 m3 k% p$ V
; \1 v4 B4 ~+ H* [9 E; `3 u

  ]+ ^1 Q0 f2 M& z  L$ g) ~) T2 Y3 [, ^5 O: p
《暖》
: s+ D. {" s/ M- D- R

: d3 [7 a* D: A; s8 o- P
出生,哭闹,看见,微笑,听见…

8 c+ O- @/ s7 p# v

/ w% h! a; C/ V) ]
你慢慢在长大,
% o+ N) C* U- Z, u) [
! X" W' V$ P- C% Y, T6 ]7 y
每一分钟都牵动爸爸妈妈爱你的心。
2 t2 l' D" {% W& r! ~/ p2 |* D

0 S( U3 T3 T& X. V
轻轻吻上你的额头,

( A# _: }- f9 L  v) t
) ]' q& _% @8 Z2 y$ i
亲爱的孩子,你能感觉到的,
0 Q* l% c% m2 b
2 K+ j9 U* ~& f7 L- O
不是吗!
5 o9 n. I! _1 @& @* K: P3 f3 _
8 D1 a# V2 j& Y" @+ L$ w/ b: M6 @6 V; E
) R( M+ }6 O) Q& U: k0 _

% o. [2 a/ G. g! j( e  P$ [
2.jpg
. B9 s+ `( i" c! g/ ]% T
. T; \& x1 E( y. O1 u/ Y
4.jpg
7 _+ c2 l" K" [" k$ n7 Q

. Y) j0 f5 h! ~  t
$ {! z4 l/ N8 l: s! _4 B/ D
/ @6 ]; A, v% w" y+ D
《奔跑》
9 v& r+ c5 u( y
, N9 m2 M% t6 }- y; Q  w: _
叮咚~谁家的小王子
5 D3 _, D; |# O7 x
2 t$ Z9 m7 R8 i0 ^+ t5 z
敲响了小熊家的门
: F# D) b4 Q, M
4 u6 @, L6 X% P& k
如铃铛般悦耳的声音

  H$ s, I$ A/ Z& i: R

+ Y) \% t' s, r# P8 I% R2 i0 g8 W: g
感染了整个秋季

; i3 C+ F. N- v0 C
/ u, F( t$ ^5 a
宝贝,就这样绽放吧
# j( M) Y/ x  B5 s3 G$ o$ O: _
0 w, t- V  `  x6 v7 B) L
在你最灿烂的时候。

3 D+ q' n; h" F1 v
% G: q& x9 Z1 b$ g* n# ]
1 (4).jpg
% n. n" s2 f5 b6 H3 g' w
) C6 w8 q- v1 d- f1 q
1 (2).jpg

& P3 i  ~) N& n; T

1 m2 f4 e; V# g
1 (1).jpg

5 Y9 w! O4 x4 C* g! f
" X# {% g& f# _7 f

' v& K- x2 y, b: L9 t& _7 T5 R; r) r$ K
《成长》
1 L- Y9 }3 W3 V  g3 P/ ^4 |

  ^: ^/ |$ `; r$ E; w
或许在你心里有个小小梦想
' e$ x4 B  `( S

6 c4 h% {8 c/ g4 ]2 l1 s/ L
梦想你的未来有广阔天空
# t( {, N8 F3 Z+ N: _4 a+ K) d
/ W; q: h7 ~9 k- G+ d7 `2 d8 U
就像这是爸妈牵着你的手
) d2 d& L0 |6 k
! ?$ N% \. b0 E" ^% V/ P3 e% q, D
做你身后坚强的后盾
) \1 y$ S7 K% n; A3 U' `

/ Z5 y5 p9 S& e+ }1 w. j
告诉你:别怕 勇敢

% ?" D$ U6 r, l, x2 }/ c/ v( i8 M! G
) `" L2 f- O, @! k" j
1 (2).jpg

* V+ n! E& i- O; M4 D# y: z5 X% |
2 [2 v/ \9 ]# I4 n  f* [
1 (4).jpg
% K! M& J$ N) p9 Y# v" g
0 A4 G5 k7 s9 e/ }
1 (3).jpg
3 k. k/ t0 Q9 Z0 `8 X
: i! x; k7 a6 i0 W
《笑靥》

* T. {+ v/ `' s( g
8 D* o4 w5 m% h+ ]9 P$ o4 d
爱你最纯真的笑靥

# e3 c8 B& U, t: U, f
: x) z5 A3 G- j  B' U' B- p
爱你最无邪的眼眸
0 r* {) D- O1 {! C6 `3 D  e

) y- T* o7 {9 k
宝贝

8 x+ A; g  }- D) d) `/ j

# U* ]. m+ [5 E& O
就这样开心下去

: p) U# Q! z  x  z5 O# }0 L# N

: A$ c$ _% U+ I! H: G( q4 @( x: X
爱你总愿用最好的  
, T3 [7 a# f/ G/ n

; r# b% T$ ?' Q: A0 Q. z
为你记录
4 C4 ^/ L' d/ q. w, m

5 w. m0 R5 a3 T0 S
1 (5).jpg

8 a/ G2 a4 Q9 t4 s2 s

/ e1 ^3 d  [( j! Q8 X" Q1 G
. X- Q" t: J2 Z# I1 a, m! m* {& r+ G& c: N. Q

) f1 L7 r" f1 x) {* ]
Get√看见萌宝,不转发不点赞怎么行。

; a# f3 V4 @- v: a  N0 c: W

0 X) q! h8 Y+ D% D) Q2 [$ M3 p5 i
什么?看了一点点,觉得不过瘾…?

1 B9 U( l# S7 |! W

6 q6 @% g9 t! D& G
小熊悄悄告诉你,下方是小熊联系方式,

" O. `2 f; Z8 x: w( W% x
5 d1 }6 \4 A' L+ U
带上你的萌宝,在秋日里最美的阳光下,

! J; L& O- Y0 t4 a

2 j/ X* ~- V5 T! v* M3 j8 z
为宝贝,留下最美好的回忆吧~

! W" H1 W6 e. b, [8 C/ U( J) \! r

6 O5 d1 j' S' w& o( K& m. d8 o% l1 H: [( V6 g
6 N5 a) M: C# ?9 c" e
/ R, ^  Z6 L  P3 v2 l, D

/ p8 y) X/ O7 [/ C& [6 C! }' m) p8 l, J0 V& V
& u% ]: B  |) E4 K) W. F8 H" a6 ]

8 U. |+ ]0 a# k* n+ ^
4 H3 q$ g% X0 P6 H! K
十月外景首发~让宝贝在最美的时光盛开
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20070037粤网安备案号:4406043011547公安机关备案号:44010602000111粤ICP备09174648号Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引